Portali i Shkollës "Isuf Gjata"

Lajmi 1

September 3, 2013, 3:38 pm

NJOFTOHEN TË GJITHË NXËNËSIT E INTERESUAR QË MBARUAN ARSIMIN 9-VJEÇAR SE KANË FILLUAR REGJISTRIMET TEK SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE \"ISUF GJATA,, NË DREJTIMET:

EKONOMI BIZNES
ADMINISTRIM ZYRE
TEKSTIL KONFEKSION
HOTELERI TURIZËM
TEKNOLOGJI USHQIMORE

REGJISTRIMET MBYLLEN NË 30 SHTATOR 2013
Komisioni i regjistrimit


Seksioni: VET News

Lajmi 2

September 3, 2013, 3:53 pm

SHKOLLA \"ISUF GJATA,, OFRON ARSIMIM PA SHKEPUTJE NGA PUNA.
NJFTOHEN TË GJITHË TË INTERESUARI PËR REGJISTRIM NË SISTEMIN ME KOHË TË PJESSHME JU NEVOITEN DOKUMENTAT E MËPOSHTEM:

1. DËFTESA E SHKOLLËS 9-VJEÇARE ( OSE 8-VJEÇARE )

2. ÇERTIFIKATË FAMILJARE

3. DY FOTOGRAFI ( format pashaporte)

4. FOTOKOPJE E KARTËS SË IDENTITETIT ( OSE PASHAPORTËS )

5. KËRKESË ME SHKRIM

REGJISTRIMI NUK KA KUFI MOSHE

Komisioni i regjistrimit


Seksioni: VET News

Lajmi 3

September 3, 2013, 3:58 pm

Ftohen të gjitha bizneset të bashkëpunojnë me shkollën teknike ekonomike \"Isuf Gjata,, në Korçë e cila përgatit nxënës me aftësi profesionale në fushën e Hoteleri Turizmit, Ekonomi Biznesit, Administrim Zyre, Teknologjisë Ushqimore , Tekstil Konfeksionesh.

Drejtoria & Paso


Seksioni: VET News

SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE / KORÇË


Shkolla e mesme teknike ekonomike “Isuf Gjata” ndodhet në qytetin e Korçës në rrugën “Ajet Xhindolli”. Lgj 17. Është godinë dykatëshe e rikonstruktuar gjatë vitit shkollor 2004-2005. Ka shtrirje në formë U-je me sipërfaqe rreth 1100 m2.

Ka në përbërje 30 dhoma mësimore perj të cilave 15 janë klasa mësimore për sistemin me kohë të plotë dhe 5 klasa për sistemin me kohë të pjesëshme, të tjerat kabinete dhe reparte të praktikave profesionale.

Shkolla disponon të gjitha ambientet e duhura për të funksionuar si shkollë profesionale. Nga viti shkollor 2011-2012 kjo shkollë ofron shërbim me dy sisteme, sistem me kohë tw plotë dhe sistem me kohë të pjesëshme. Kjo shkollë është një institucion i rëndësishëm në të cilin punohet për përgatitjen e specialistëve të mesëm në drejtimet: EKONOMI BIZNES, HOTELERI TURIZËM, ADMINISTRIM ZYRE, TEKSTIL KONFEKSION, TEKNOLOGJI USHQIMORE

2012 © MASH Sektori i Zhvillimit të Arsimit Profesional
Kreu | Kontakt | SMI AP
Zhvilluar nga IDRA DiGIS